ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ред за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
* при обработване на личните данни на работниците/ служителите
* при обработване на личните данни на учениците и родителите/ настойници/ попечители
* при обработване на личните данни на контрагенти
* при обработване на личните данни на кандидати за работа
* при обработване на личните данни на дарители
* при обработване на личните данни на гражданите, чужденците и лицата без гражданство
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
* Декларация-съгласие от родител, настойник ПРОЦ 04
* Декларация-съгласие от субекта на данни ПРОЦ. 04
* Декларация-съгласие от субекта на данни със съгласието на родител, попечител ПРОЦ. 04
* Заявление оттегляне от родител, настойник ПРОЦ 04
* Заявление оттегляне от субекта на данни със съгласието на родител, попечител ПРОЦ 04
* Заявление оттегляне ПРОЦ 04
* Приложение 1
РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА КАТО СУБЕКТИ НА ДАННИ
* Ред за упражняване на правата на физическите лица като субекти на данни
* Възражение
* Заявление за достъп до данни
* Заявление за изтриване на данни
* Заявление за коригиране на данни
* Заявление за ограничаване на обработката на данни
* Заявление за преносимост на данни
* Подател

Данни за администратора:

Професионална гимназия "Иван Хаджиенов" , гр. Казанлък
Адрес: гр. Казанлък, ул. "Цар Борис I" №2
e-mail: pgihkk@abv.bg
телефон: (0431) 627 89
интернет страница: pgih.org


Данни за контакт
с Длъжностното лице по защита на данните:

телефон: 0884 541 222
e-mail: gdprss@abv.bg