ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

С разширено изучаване на английски език.


Балообразуване:
 • удвоените точки от НВО по Български език и литература,
 • удвоените точки от теста от НВО по математика
 • оценките от учебните предмети от удостоверението за завършен седми клас по Изобразително изкуство и Информационни технологии.

Срок на обучение - 5 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Строителен техник"

РЕАЛИЗАЦИЯ: В държавни и частни фирми, занимаващи се със строителна дейност, като:
- технически ръководител в строителни фирми;
- чертожник в проектански бюра;
- възможност за собствена фирма и извършване на строително монтажни работи. чениците получават знания по строителни материали, сградостроителство, геодезия, стоманобетон, технология и организация на строителството, архитектурно проектиране, саниране на сгради, умения за техническо и компютърно чертане. Подготвени са и има право да:
Изработват архитектурни и конструктивни проекти за едноетажни и двуетажни сгради с разгъната площ до 250 кв.м, включително:
-архитектурни заснемания на строежи;
-измерване и геодезични снимки;
-сметните документации към проектите, без ограничения в обема на сградите;
- изпълняват авторски надзор по строежите, за които имат право да изготвят проекти;
- осъществяват специализирано или цялостно техническо ръководство на сгради с разгъната застроена площ до 250 кв. м, а след 5 години стаж и без ограничения в големината на строежа;
- упражняват технически инвеститорски контрол на строящи се сгради, супервайзорство;
- упражняват независим строителен надзор.


КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

С разширено изучаване на английски език.


Балообразуване:
 • удвоените точки от НВО по Български език и литература,
 • удвоените точки от теста от НВО по математика;
 • оценките от учебните предмети по Технологии и Информационни технологии от удостоверението за завършен седми клас.

Срок на обучение - 5 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи"

РЕАЛИЗАЦИЯ: В държавни и частни фирми, занимаващи като:
Учениците, завършили специалността могат да се реализират като хардуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерната индустрия. Да работят в търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и експлоатират компютърни системи и се използват информационни технологии, компютърно или микропро­цесорно управление.
Обучаваните по тази специалност придобиват умения:
- да инсталират и ползват приложен и специализиран софтуер;
-да работят в няколко среди за програмиране;
-да създават и публикуват web сайтове;
-да тестват компютърна конфигурация;
-да откриват и отстраняват проблеми и дефекти в хардуерни компоненти;


МЕХАТРОНИКА

ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Балообразуване:
 • удвоените точки от НВО по Български език и литература;
 • удвоените точки от теста от НВО по математика;
 • оценките от учебните предмети по Технологии и Информационни технологии от удостоверението за завършен седми клас.

Срок на обучение - 5 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Мехатроника"

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Тя е широкопрофилна специалност, която включва МЕХАника,елекТРОНика, информатИКА. Мехатрониката изучава интелигентните системи на XXI век и разкрива огромни възможности за технологичен напредък – все по-миниатюрни CD-плейъри, записващи камери, GSM апарати.
Приложение на мехатронните продукти в областта на:
-Автомобилостроенето - ABS, ASR, системи за безопасност;
-Битовата техника - видеоплейъри, фотокамери, видеокамери;
-Машиностроенето – роботи и манипулатори;
-Медицинската техника - скенери, ехографи, рентгенова техника и т.н;


МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦИФРОВО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ

ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Балообразуване:
 • удвоените точки от НВО по Български език и литература;
 • удвоените точки от теста от НВО по математика ;
 • оценките от учебните предмети по Технологии и Информационни технологии от удостоверението за завършен седми клас.

Срок на обучение - 5 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Машинен техник"

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Учениците, завършили специалността могат да работят в про­изводствени фирми в областта на проектиране и изработка на машинни елементи и детайли, да настройват машини и съоръжения с ЦПУ, както и в обслужващата сфера в България и чужбина.
Обучаваните по тази специалност придобиват умения:
- да реализират технологични операции;
-да разчитат чертежи и изработват технологии на детайли;
-да подбират режими на рязане;
-да програмират на машини с ЦПУ;