НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Професионална гимназия "Иван Хаджиенов" участва в:
ейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти

Проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Дейности по проекта:
Дейност I - Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение
Дейност III - Дейности в подкрепа на учениците, учащи в дуална система на обучение
Дейност IV - Дейности в подкрепа на работодателите
Проведени обучения на учители:
1. 30.09.-03.10.2021г.
2. 07.10.-10.10.2021г.
3. 17.03.-20.03.2022г.
4. 14.04.-17.04.2022г.
Проведени обучения на наставници:
1. 15.05.-22.05.2021г.
2. 14.05.-21.05.2022г.

Мониторинг по проект: "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

"CAD ПРОЕКТИРАНЕ НА НИСКОЕНЕРГИЙНИ КЪЩИ"

програма "Еразъм+", 2016г.

Триседмично обучение в Германия на 20 ученици и двама ръководители за работа със CAD софтуерни приложения

Партньор: WBS Training Дрезден, Германия

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРИКАЗКИТЕ

Програма "Коменски", Дейност "Партньорства", 2015г

Опознаване на културната идентичност на партньорските страни и преодоляване на стереотипите и предразсъдъците по пол, възраст и етнос. Изработване на сайт от ученици към проекта.

www.overcoming.bgschool.bg

Партньор: училища от Рига (Латвия), Истанбул (Турция) и Хорезу (Румъния).

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Програма "Леонардо", Дейност "Мобилност"

Триседмично обучение в Германия на 20 ученици и двама ръководители за работа със софтуерни приложения AutoCAD и Inventor

Партньор: WBS Training Дрезден, Германия