ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЛИЦА, ОТПАДНАЛИ ОТ СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕ

Възможности за продължаване на обучението:

1.САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (дава възможност за завършване на клас, етап, степен на образование)
Самостоятелната форма на обучение е регламентирана в раздел 3,чл.25 от правилника за дейността на училището за учебната 2021/2022 година.

  • Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение

  • 2.ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

  • Вътрешни правила за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
  • Заявление за валидиране на професионални знания, умения и компетентности