ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Иван Хаджиенов“
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ Относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП
еЕЕДОП — често задавани въпроси
Система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка „Ремонт на физкултурен салон и спортна площадка в ПГ "Иван Хаджиенов" гр. Казанлък“.

Вид на процедурата: по реда чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

КРАЕН СРОК за подаване на офертите - 16:00 часа на 19.12.2018г..
Отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти – 16:10 часа на 19.12.2018г.


━━