АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

PGIH

Съгласно заповед РД-01-220 от 08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, заповед № РД-09-856 от 09.04.2021г. на Министъра на МОН, Правилник за организацията и обучението в условието на COVID - 19 учебния процес в ПГ "Иван Хаджиенов" ще продължи по следния начин:

За периода от 12.04.2021г. до 23.04.2021г присъствен учебен процес за всички ученици от VIII а, б, в, г клас, и X а, б, в, г клас

Учебният процес ще се провежда при СТРОГО спазване на всички утвърдени противоепидемиологични правила и мерки, заповеди и правилници за организацията на обучението в условията на COVID - 19:

Недопускане смесване на потоци от ученици;

Строго спазване на кабинетната система;

Носене на маски от учениците и учителите на територията на училището, включително и часовете;

Дезинфекция на повърхности, врати, под, санитарни възли и други по график;

Проветряване на помещенията през междучасията;

При съмнения за заболяване с грипоподобни симптоми на учители, служители и ученици се следва установения здравен протокол.

За горе посочения период всички ученици от IX клас, XI клас и XII клас се ОБУЧАВАТ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА от вкъщи. Обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ се осъществява синхронно. Часовете се провеждат при спазване Закона за предучилищното и училищното образование и съгласно утвърденото за втори учебен срок седмично разписание.