"CAD ПРОЕКТИРАНЕ НА НИСКОЕНЕРГИЙНИ КЪЩИ"

програма "Еразъм+", 2016г.

Триседмично обучение в Германия на 20 ученици и двама ръководители за работа със CAD софтуерни приложения

Партньор: WBS Training Дрезден, ГерманияПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРИКАЗКИТЕ

Програма "Коменски", Дейност "Партньорства", 2015г

Опознаване на културната идентичност на партньорските страни и преодоляване на стереотипите и предразсъдъците по пол, възраст и етнос. Изработване на сайт от ученици към проекта.

Партньор: училища от Рига (Латвия), Истанбул (Турция) и Хорезу (Румъния).КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Програма "Леонардо", Дейност "Мобилност"

Триседмично обучение в Германия на 20 ученици и двама ръководители за работа със софтуерни приложения AutoCAD и Inventor

Партньор: WBS Training Дрезден, ГерманияСЪВРЕМЕННО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ БРАНШ В ПГ"Иван Хаджиенов"

Партньор: Майкрософт - България

2014г. - 2015г.


ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА


Осмисляне на свободното време на учениците чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности в ПГ "Иван Хаджиенов".УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

През ноември 2014 година в ПГ «Иван Хаджиенов» ще стартира нова група за работа по проект „Ученически практики” осъществяван от МОН. Проектът има за цел подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение. Проектът предоставя по-добри възможности за достъп на учениците до реална работна среда. Благоприятства активното включване на бизнеса при разработването на програмите за практическо обучение по професии. Подобрява връзката между резултатите от професионалната подготовка и потребностите на променящия се пазар на труда. В условията на оперативно партньорство с работодателите се повишава квалификацията в системата на ПОО. Придобиват се специфични компетентности в организацията и изпълнението на дейностите от обучаемите по време на практическото обучение в реална работна среда. В проекта ще са включени ученици от специалности: „Машини и ситеми с ЦПУ”,” Компютърна техника и технологии” и „Промишлена естетика и дизайн” . Продължителността на ученическите практики е 240 часа, след приключването на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.

Партньори: "ХидроПневмоТехника", "Крес-Д", "Хранмеханика", "Мартех", "Венди 101", "Д-р Комп", "Уебили", "Техсофт"