ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Швейцарският модел в българското образование – успешно приложен в казанлъшката професионална гимназия


Под „дуална система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места - в професионално училище и предприятие. Системата на дуалното обучение е въведена и функционира много успешно в Германия и отчасти в Швейцария и Австрия.

Дуалното обучение дава възможност на ученици от професионални гимназии и училища да практикуват наученото в час в реална бизнес среда, да се докоснат до модерните технологии и техники на фирмите. Все още новост за страната ни, моделът за професионална подготовка е въведен и функционира много успешно в Австрия, Германия и Швейцария, където има дългогодишна традиция. Пилотният проект в България се ползва с подкрепата на Министерството на образованието и науката и е официална форма на професионално обучение и образование. Дуалното образование представлява паралелно обучение на две места - в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учащите придобиват и безценни практически умения. Обучаваните посещават в XI и XII клас 2 дни в седмицата в професионалното училище, а останалите 3 дни работят в предприятието. Работата в предприятието се заплаша на ученика.

В края на обучението си учащите полагат изпит и получават свиделство за придобиване на специалност, което се признава в цял свят.

Предимства за партньорите:

За бизнеса:
 • - Подсигуряване на нуждите от специализирана работна сила;
 • - Намаляване на средствата за навлизане в професията;
 • - Повишаване на мотивацията и лоялността към предприятието;
 • - Точна квалификация за конкретната работа;

За младежите:
 • - Обучаемият работи на различни позиции в предприятието и опознава работата в отделните цехове и отдели;
 • - Обучаемият редува занятията и практическата работа и с това получава съответно разнообразие и мотивация;
 • - Придобиваните в училището знания много скоро след това се допълват от реален практически опит и съответно се адаптират към него;
 • - Обучаваните получават заплащане по време на обучението си;
 • - Добри шансове на трудовия пазар и признат сертификат/диплома за професия;

За държавата:
 • - Ниска безработица, особено сред младите;
 • - Висока конкурентоспособност и иновативност на икономиката;
 • - Ползва се с високото доверие и подкрепа на обществото;
 • - Професионалното обучение – инвестиция в бъдещето и ориентирано към мобилност на работната сила;
 • - Обща отговорност и съвместна работа на всички партньори в системата.

Фирми-партньори от гр.Казанлък:
 • "Арсенал" АД гр.Казанлък
 • "М+С Хидравлик"
 • "Гуала Клоужърс Тулс" АД
 • "ЮМТ Трейдинг" ЕООД