ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка „Ремонт на физкултурен салон и спортна площадка в ПГ "Иван Хаджиенов" гр. Казанлък“.

Вид на процедурата: по реда чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

КРАЕН СРОК за подаване на офертите - 16:00 часа на 19.12.2018г..
Отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти – 16:10 часа на 19.12.2018г.


━━

ОБЯВА!

     ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА СТРУГ ПОЛУАВТОМАТИЧЕН MAS
Заповед
Обява
Договор
Тръжна документация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КАБИНЕТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И КОНТРОЛ НА КОМПЮТЪРНИ И МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ“.

Вид на процедурата: по реда чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

КРАЕН СРОК за подаване на офертите - 16:00 часа на 26.08.2016г..
Отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти – 10:00 часа на 29.08.2016г.


━━

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КАБИНЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕХАТРОНИКА“.В рамките на проект: "Създаване на модернизирана учебна среда за съвременно професионално обучение по мехатроника по национална програма „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Вид на процедурата: по реда чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на AОП: 686836

КРАЕН СРОК за подаване на офертите - 16:00 часа на 03.11.2015 г.
Отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти – 14:00 часа на 04.11.2015г.


━━

Процедурата е приключена


ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка "Ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на водогреен котел в ПГ "Иван Хаджиенов" гр.Казанлък“

Вид на процедурата: по реда чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
Име на поръчката: "Ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на водогреен котел в ПГ "Иван Хаджиенов" гр.Казанлък“
Уникален номер в Регистъра на AОП: 9044436

КРАЕН СРОК за подаване на офертите - 16:00 часа на 12.08.2015 г.


━━

Процедурата е приключена


ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка "Архитектурно заснемане и изготвяне на технически паспорт на Учебна стара сграда, Учебна нова сграда и Учебно-производствен корпус на ПГ "Иван Хаджиенов" Казанлък“

Вид на процедурата: по реда чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
Име на поръчката: "Архитектурно заснемане и изготвяне на технически паспорт на Учебна стара сграда, Учебна нова сграда и Учебно-производствен корпус на ПГ "Иван Хаджиенов" Казанлък“
Уникален номер в Регистъра на AОП: 9036400

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16:00 часа на 02.12.2014г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект ПГ „Иван Хаджиенов“ Казанлък.


Процедурата е приключена


ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка "Обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на сградите Учебна стара сграда, Учебна нова сграда и Учебно-производствен корпус на ПГ "Иван Хаджиенов" Казанлък"

Вид на процедурата: по реда чл.101 б, ал.3 от ЗОП
Име на поръчката: "Обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на сградите Учебна стара сграда, Учебна нова сграда и Учебно-производствен корпус на ПГ "Иван Хаджиенов" Казанлък"
Уникален номер в Регистъра на AОП: 9036401

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект: ПГ „Иван Хаджиенов“ Казанлък

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код: 9036401

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16:00 часа на 02.12.2014г.


Процедурата е приключена


ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на оборудване и обзавеждане на учебни работилници"

Вид на процедурата: по реда чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
Име на поръчката: "ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ"
Уникален номер в Регистъра на AОП: 9035534

ДОКУМЕНТАЦИЯ Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда чл.14, ал.4, т.2 , във връзка с глава 8а от ЗОП с предмет: ”Доставка на оборудване и обзавеждане на учебни работилници” в рамките на НП “Модернизация на материалната база в училище”, модул “Подобряване на училищната среда” Дейност 1 "Обновяване на учебно-техническо оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории" в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код: 9035534

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16:00 часа на 14.11.2014г.


Процедурата е приключена


ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за "Ремонт стара сграда и мълниезащитна инсталация” В ПГ „Иван Хаджиенов” гр. Казанлък

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: "Ремонт стара сграда и мълниезащитна инсталация”
Уникален номер в Регистъра на ОП: 9034610

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код: 9034610

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 22 октомври 2014г.


━━

Процедурата е приключена на 23.10.2014г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: "Ремонт на учебни работилници и санитарни възли"
Уникален номер в Регистъра на ОП: 9032147

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък с предмет: „Ремонт на учебни работилници и санитарни възли“ и обявена с публична покана достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 22.07.2014г. до 29.07.2014г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код: 9032147

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 29 юли 2014г.


Процедурата е приключена на 30.07.2014г.