Професии и специалности

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Балообразуване: утроената оценка по Информационни технологии, оценката по Технологии и оценката по Физика и астрономия от удостоверението за завършен осми клас.
Учебен план
Срок на обучение - 4 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Машинен техник"


РЕАЛИЗАЦИЯ:
Учениците, завършили специалността могат да работят в про­изводствени фирми в областта на проектиране и изработка на машинни елементи и детайли, да настройват машини и съоръжения с ЦПУ, както и в обслужващата сфера в България и чужбина.
Обучаваните по тази специалност придобиват умения:
- да реализират технологични операции;
-да разчитат чертежи и изработват технологии на детайли;
-да подбират режими на рязане;
-да програмират на машини с ЦПУ;

МЕХАТРОНИКА
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Балообразуване: утроената оценка по Информационни технологии, оценката по Технологии и оценката по Физика и астрономия от удостоверението за завършен осми клас.
Учебен план
Срок на обучение - 4 години
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Мехатроника"


РЕАЛИЗАЦИЯ:
Тя е широкопрофилна специалност, която включва МЕХАника,елекТРОНика, информатИКА. Мехатрониката изучава интелигентните системи на XXI век и разкрива огромни възможности за технологичен напредък – все по-миниатюрни CD-плейъри, записващи камери, GSM апарати.
Приложение на мехатронните продукти в областта на:
-Автомобилостроенето - ABS, ASR, системи за безопасност;
-Битовата техника - видеоплейъри, фотокамери, видеокамери;
-Машиностроенето – роботи и манипулатори;
-Медицинската техника - скенери, ехографи, рентгенова техника и т.н;