Предстоящи събития


ОБЯВА!


     ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА СТРУГ ПОЛУАВТОМАТИЧЕН MAS
Заповед
Обява
Договор
Тръжна документация

Курсове за кандидатстване след 7 клас


     Подготовка по български език и литература и математика за кандидатстване след 7 клас
     Време и място на провеждане – по предварително изготвен график - в четвъртък, от 15,00 ч., първо занятие – 15 февруари
     Текуща информация – по време на курса учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с приемните изпити, план-приема, образуването на бала, подаването на документите и др. Курсът завършва с консултации за избора на училище и участие в класиранията.
     За записване и допълнителна информация – гр.Казанлък, ул. "Цар Борис I"№2, Професионална гимназия „Ив. Хаджиенов“, стая 1-2; тел. 04 316 2789; 04 316 4826
     С преподаватели от ПГ „Иван Хаджиенов“

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Всички ученици да се явят на 15 септември 2017г в 8:45ч в двора на училището.

Учебна визита по проект "Развитие на професионалното образование и обучение на дунавските държави"


     На 04. 05. 2017 г.,четвъртък, в ПГ "Иван Хаджиенов" ще се проведе учебна визита от група представители на партньорите по проект "Targeted capacity building of VIET parthnerships in the Danube Region for the effective modernization of VIET systems" - Learning by Doing.
     Целта на визитата е запознаване с прилагането на Дуално обучение в училището, с успехите на училището при изпълнение на проекта "Домино", възможностите и подходите, които предлага дуалното обучение, полезността му за учениците, бизнеса и обществото, както и посещение в предприятие/я, където се провежда практическо то обучение.

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ ИЗПИТИ

ДЗИ, ДКИ, поправителни изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас и неуспешно завършили ХІІ клас дневна форма на обучение

10 октомври 2016 г. - 14 октомври 2016 г.РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми Родители,
На 13 октомври от 17:00 часа заповядайте на родителска среща.